law

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

ดร.ยุทธนา, อ.เมธาวี, อ.จุฬา และศิษย์เก่าที่เป็นทนายความร่วมฟังการว่าความและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา เมื่อวันที 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการว่าความและศาลจำลองได้ฝึกการว่าความ ณ ห้องฝึกพิจารณาคดี คณะนิติศาสตร์ โดยมีการแบ่งการแสดงศาลจำลองในการสืบพยานในคดีอาญา

ปณิธาน
มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตทางนิติศาสตร์ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ในทางวิชาการและวิชาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายที่มีความรับผิดชอบ

วิสัยทัศน์
สร้างนักกฎหมายที่มีคุณธรรม จริยธรรม  และความรู้ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆในยุคโลกาภิวัตน์  โดยสามารถนำคุณความดีและความรู้ที่ได้สั่งสมไว้ไปสร้างสรรค์สังคมที่ดีบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ประชาชน ประเทศชาติ และสังคมทุกหมู่เหล่าที่เข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ

พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตและวิจัยโดยพัฒนาองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์และศึกษาวิจัยรวมทั้งให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมโดยมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  มุ่งถ่ายทอดความรู้ทางนิติศาสตร์โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้นักศึกษามีความเป็นนักนิติศาสตร์ที่สามารถนำความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งหล่อหลอมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษาเพื่อให้มีจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งจะส่งเสริมและธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

You are here: Home Uncategorised