ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตทางนิติศาสตร์ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ในทางวิชาการและวิชาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายที่มีความรับผิดชอบ

วิสัยทัศน์

สร้างนักกฎหมายที่มีคุณธรรม จริยธรรม  และความรู้ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆในยุคโลกาภิวัตน์  โดยสามารถนำคุณความดีและความรู้ที่ได้สั่งสมไว้ไปสร้างสรรค์สังคมที่ดีบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ประชาชน ประเทศชาติ และสังคมทุกหมู่เหล่าที่เข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตและวิจัยโดยพัฒนาองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์และศึกษาวิจัยรวมทั้งให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมโดยมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  มุ่งถ่ายทอดความรู้ทางนิติศาสตร์โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้นักศึกษามีความเป็นนักนิติศาสตร์ที่สามารถนำความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งหล่อหลอมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษาเพื่อให้มีจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งจะส่งเสริมและธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

‘Law school taught me one thing:  how to take two situations that are exactly the same and show how they are different’

– Hart Pomerantz

คณาจารย์

คณาจารย์

ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง   คณบดี อาจารย์เอกชัย ไชยนุวัติ   รองคณบดี อาจารย์ลัดดาวัลย์ อุทัยนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน อาจารย์ณัฏฐวี ดีมา   หัวหน้าภาควิชากฎหมายอาญา อาจารย์จุฬา จงสถิตย์ถาวร   หัวหน้าภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์   อาจารย์ประจำ อาจารย์เมธาวี บัวสมบูรณ์   อาจารย์ประจำ อาจารย์วิทิต แสงพิทักษ์   อาจารย์ประจำ อาจารย์วุฒิ ศรีธีระวิศาล   อาจารย์ประจำ คุณปัทมา    เมฆลอย   เจ้าหน้าที่ประจำคณะนิติศาสตร์ คุณนันทิตา อุดมวรรณชัย   เจ้าหน้าที่ประจำคณะนิติศาสตร์  

ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย จันทร์เรือง คณบดี ข้อมูลส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2491 สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร ภูมิลําเนาปัจจุบัน บ้านเลขที่ 162/4 ซอยอนันตภูมิ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 465-9754, (086) 835-7425 การศึกษา ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี 11 สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2514 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต (การมัธยมศึกษา) พ.ศ. 2520 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) พ.ศ. 2526 จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) พ.ศ. 2526 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นิเทศศาตรบัณฑิต (การผลิตหนังสือพิมพ์) พ.ศ. 2531 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช […]

อาจารย์เอกชัย ไชยนุวัติ

อาจารย์เอกชัย ไชยนุวัติรองคณบดีE-mail: ekachai.cha@siam.edu การศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขากฎหมายและการทูตFletcher School of Law and Diplomacy (เมสซาชูเซสส์, สหรัฐอเมริกา) นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยมิชิแกน (มิชิแกน, สหรัฐอเมริกา) นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยอเมริกัน (วอชิงตันดีซี, สหรัฐอเมริกา) นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)

อาจารย์ลัดดาวัลย์ อุทัยนา

อาจารย์ลัดดาวัลย์ อุทัยนาผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน การศึกษา เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) ใบอนุญาตว่าความสำนักอบรมวิชาว่าความสภาทนายความ (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชนมหาวิทยาลัยรามคำแหง (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)  

อาจารย์ณัฏฐวี ดีมา

อาจารย์ณัฏฐวี ดีมาหัวหน้าภาควิชากฎหมายอาญา การศึกษา ๒๕๔๓-๒๕๔๗     นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) ๒๕๓๙-๒๕๔๒     นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)

อาจารย์ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

อาจารย์ยุทธนา ศรีสวัสดิ์อาจารย์ประจำ E-mail : yutthana.sri@siam.edu   การศึกษา ๒๕๕๑-๒๕๕๒     นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยเซาท์เธิร์นเมโธดิส (เท็กซัส, สหรัฐอเมริกา) ๒๕๕๐-๒๕๕๑     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการทูตและการต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) ๒๕๔๕-๒๕๔๙    นิติศาสตรบัณฑิต (สอบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)มหาวิทยาลัยสยาม (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)  

อาจารย์วิทิต แสงพิทักษ์

อาจารย์วิทิต แสงพิทักษ์อาจารย์ประจำ   การศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยธุรกิจ (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ศึกษากรณี: การพนันผ่านทางอินเทอร์เน็ตคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (รุ่น121)  

อาจารย์เมธาวี บัวสมบูรณ์

อาจารย์เมธาวี บัวสมบูรณ์อาจารย์ประจำ E-mail: methawee.bua@siam.edu   การศึกษา ๒๕๕๖ นิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอ็กซ์ มาร์เซย (ประเทศฝรั่งเศส) ๒๕๕๑ นิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) ใบอนุญาตว่าความสำนักอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) ๒๕๔๙ นิติศาสตรบัณฑิต (สอบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)มหาวิทยาลัยสยาม (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) หลักสูตรภาคฤดูร้อน๒๕๔๓ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ เมืองแคนเทอร์เบอร์รี่ ประเทศสหราชอาณาจักร