แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
770-002 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 3(3-0-6)
771-101 ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา 3(3-0-6)
771-102 กฎหมายสัญญาและละเมิดชั้นสูง 3(3-0-6)
771-103 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)
771-001 นิติปรัชญา (สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในระดับป.ตรี) 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2
770-101 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 3(3-0-6)
771-104 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
771-105 กฎหมายแรงงานกับปัญหาแรงงาน 3(3-0-6)
772-XXX วิชาเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6)

 

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
771-201 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง 3(3-0-6)
771-202 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง 3(3-0-6)
77X-XXX วิชาเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6)
77X-XXX วิชาเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก. 2
774-201 วิทยานิพนธ์ 12(0-12-12)
77X-XXX วิชาเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6)
แผน ข.
774-202 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6(0-6-90)
77X-XXX วิชาเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6)
77X-XXX วิชาเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6)

 

กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
770-002 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 3(3-0-6)
771-101 ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา 3(3-0-6)
771-102 กฎหมายสัญญาและละเมิดชั้นสูง 3(3-0-6)
771-103 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)
770-001 นิติปรัชญา (สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในระดับป.ตรี) 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2
770-101 ระเบียบวิธิวิจัยทางกฎหมาย 3(3-0-6)
771-104 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
771-105 กฎหมายแรงงานกับปัญหาแรงงาน 3(3-0-6)
772-XXX วิชาเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6)

 

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
771-201 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง 3(3-0-6)
771-202 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง 3(3-0-6)
77X-XXX วิชาเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6)
77X-XXX วิชาเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก.2
774-201 วิทยานิพนธ์ 12(0-12-12)
77X-XXX วิชาเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6)
แผน ข.
774-202 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6(0-6-90)
77X-XXX วิชาเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6)
77X-XXX วิชาเลือก 1 รายวิชา 3(3-0-6)