จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวน 147 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน 37 หน่วยกิต ประกอบด้วย

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต

100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6)

และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

100-102 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต 3 (3-0-6)
100-103 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (2-2-5)
100-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3 (3-0-6)
100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
100-106 อาเซียนในโลกยุคใหม่ 3 (3-0-6)
100-107 อารยธรรมศึกษา 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จำนวน 17 หน่วยกิต
2.1 รายวิชาภาษาไทย จำนวน 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

113-108 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5)
113-109 การใช้ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ 3 (2-2-5)

2.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 12 หน่วยกิต ให้เรียนจากวิชาต่อไปนี้

114-101 ภาษาอังกฤษ 1 2 (1-2-3)
114-102 ภาษาอังกฤษ 2 2 (1-2-3)
114-201 ภาษาอังกฤษ 3 2 (1-2-3)
114-202 ภาษาอังกฤษ 4 2 (1-2-3)
114-301 ภาษาอังกฤษ 5 2 (1-2-3)
114-302 ภาษาอังกฤษ 6 2 (1-2-3)

2.3 รายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 จำนวน 2 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต ให้เรียนและเลือกเรียนจากรายวิชาดังนี้

121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5)
121-102 คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาและการทำงาน 3 (2-2-5)

และเลือกเรียนเพิ่มอีก จำนวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

121-101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)
121-104 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี 3 (3-0-6)
121-105 เคมีในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
121-107 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา จำนวน 2 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

129-101 พลศึกษาและนันทนาการ 2 (1-2-3)
129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม 2 (1-2-3)

หมวดวิชาบังคับ จำนวน 86 หน่วยกิต

160-102 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป 3 (3-0-9)
160-103 กฎหมายนิติกรรม สัญญา 3 (3-0-9)
160-104 กฎหมายมหาชน 3 (3-0-9)
160-201 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน 3 (3-0-9)
160-202 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป 3 (3-0-9)
160-203 กฎหมายลักษณะหนี้ 3 (3-0-9)
160-204 เอกเทศสัญญา 1 3 (3-0-9)
160-205 เอกเทศสัญญา 2 3 (3-0-9)
160-206 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 3 (3-0-9)
160-207 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ 3 (3-0-9)
160-208 กฎหมายประกันภัย 2 (2-0-4)
160-209 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3 (3-0-9)
160-301 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด 3 (3-0-9)
160-302 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย 2 (2-0-4)
160-303 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 2 (2-0-4)
160-304 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3 (3-0-9)
160-305 กฎหมายครอบครัว 3 (3-0-9)
160-306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : หลักทั่วไป 3 (3-0-9)
160-308 กฎหมายมรดก 3 (3-0-9)
160-309 กฎหมายล้มละลาย 3 (3-0-9)
160-310 กฎหมายลักษณะพยาน 3 (3-0-9)
160-311 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ภาคบังคับคดี 3 (3-0-9)
160-312 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3 (3-0-9)
160-313 กฎหมายปกครอง 3 (3-0-9)
160-401 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 3 (3-0-9)
160-402 กฎหมายภาษีอากร 3 (3-0-9)
160-403 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3 (3-0-9)
160-405 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 3 (3-0-9)
160-406 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3 (3-0-9)
160-407 นิติปรัชญา 3 (3-0-9)

หมวดวิชาเลือก จำนวน 18 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มกฎหมายอาญา

160-421 นิติวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-9)
160-422 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3 (3-0-9)
160-423 การสืบสวนสอบสวน 3 (3-0-9)
160-424 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3 (3-0-9)
160-427 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3 (3-0-9)

กลุ่มกฎหมายธุรกิจ

160-448 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3 (3-0-9)

กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ

160-452 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3 (3-0-9)
160-453 กฎหมายพาณิชย์นาวี 3 (3-0-9)

กลุ่มกฎหมายมหาชน

160-472 สัมมนากฎหมายมหาชน 3 (3-0-9)

กลุ่มกฎหมายเฉพาะ

160-479 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเบื้องต้น 3 (3-0-9)
160-489 การว่าความและศาลจำลอง 3 (3-0-9)
160-495 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3 (3-0-9)

หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นักศึกษามีสิทธิเลือกวิชาเลือกเสรี โดยศึกษารายวิชาใดก็ได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดก็ได้นอกคณะนิติศาสตร์
2.รายวิชานอกคณะจะต้องมิใช่วิชาที่มีเนื้อหาวิชาซ้ำซ้อนกับวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร์
นักศึกษาจะได้รับอนุปริญญานิติศาตร์ ต้องได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 112 หน่วยกิต และต้องศึกษาในรายวิชาต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
1.ได้ศึกษาและสอบไล่ได้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต
2.ได้ศึกษาและสอบไล่ได้วิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 รวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
3.ได้ศึกษาและสอบไล่ได้วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต