คณาจารย์

คณาจารย์

ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง   คณบดี
อาจารย์เอกชัย ไชยนุวัติ   รองคณบดี
อาจารย์ลัดดาวัลย์ อุทัยนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน
อาจารย์ณัฏฐวี ดีมา   หัวหน้าภาควิชากฎหมายอาญา
อาจารย์จุฬา จงสถิตย์ถาวร   หัวหน้าภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ
ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์   อาจารย์ประจำ
อาจารย์เมธาวี บัวสมบูรณ์   อาจารย์ประจำ
อาจารย์วิทิต แสงพิทักษ์   อาจารย์ประจำ
อาจารย์วุฒิ ศรีธีระวิศาล   อาจารย์ประจำ
คุณปัทมา    เมฆลอย   เจ้าหน้าที่ประจำคณะนิติศาสตร์
คุณนันทิตา อุดมวรรณชัย   เจ้าหน้าที่ประจำคณะนิติศาสตร์