ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย จันทร์เรือง
คณบดี

ข้อมูลส่วนตัว
วัน/เดือน/ปีเกิด วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2491
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร
ภูมิลําเนาปัจจุบัน บ้านเลขที่ 162/4 ซอยอนันตภูมิ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 465-9754, (086) 835-7425

การศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี 11 สาขา

  1. นิติศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2514 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. ครุศาสตรบัณฑิต (การมัธยมศึกษา) พ.ศ. 2520 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) พ.ศ. 2526 จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
  4. ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) พ.ศ. 2526 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  5. นิเทศศาตรบัณฑิต (การผลิตหนังสือพิมพ์) พ.ศ. 2531 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  6. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) พ.ศ. 2534 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  7. เกษตรศาสตรบัณฑิต (การผลิตพืช) พ.ศ. 2541 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  8. ศิลปศาสตรบัณฑิต (มานุษยวิทยา) พ.ศ. 2543 จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
  9. คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจอาหาร) พ.ศ. 2544 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  10. แพทย์แผนไทยบัณฑิต พ.ศ. 2551 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท 4 สาขา

  1. นิติศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2525 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา) พ.ศ. 2529 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) พ.ศ. 2540
   จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  4. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการเมืองการปกครอง) พ.ศ. 2557 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาเอก 1 สาขา

  • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การอุดมศึกษา) พ.ศ. 2537 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ยังได้รับประกาศนียบัตรหลายสาขาวิชา ได้แก่ ประกาศนียบัตรครูพิเศษมัธยมศึกษา (พ.ม.) ประกาศนียบัตรโบราณเภสัชกรรม (บ.ภ.) ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์แผนไทย (ผ.ท.)
– ประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นเอก (ธศ.เอก) ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
– ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั้นต้น ประกาศนียบัตรทรัพย์สินทางปัญญา
– ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ และประกาศนียบัตรผู้ดําเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

ผลงานทางวิชาการ

 • หนังสือและเอกสารการสอน ได้แก่ หนังสือกฎหมายธุรกิจ หนังสือหลักการจัดการ
 • หนังสือกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท หนังสือกฎหมายพาณิชย์ หนังสือรําวงไทย
 • หนังสือพัฒนาการการศึกษาไทย หนังสือระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 • หนังสือความรู้เบื้องต้น ด้านทรัพย์สินทางปัญญา หนังสือกฎหมายการศึกษา
 • หนังสือกฎหมายการโรงแรม และท่องเที่ยว หนังสือหลักการบริหารการศึกษา
  รวมทั้งบทความวิชาการในวารสาร และหนังสือพิมพ์อีกจํานวนมาก

งานวิจัยและรางวัลทางวิชาการ

 1. งานวิจัยเรื่อง “ลิขสิทธิ์ในงานวิชาการ “ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ.2551
 2. งานวิจัยเรื่อง “ แนวทางสมานฉันท์ด้วยสหศาสตร์ : กรณีศึกษาความไม่เข้าใจกันของประชาชน
  กับเจ้าหน้าที่ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา” ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก สํานักงานคณะกรรมการ
  วิจัยแห่งชาติ (วช.) พ.ศ. 2553
 3. รางวัลบทความดีเด่น เรื่อง “เยาวชนทรัพยากรที่ไม่มีวันหมด” เนื่องในโอกาสฉลอง 200 ปี
  กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2525 ได้รับรางวัลจากสํานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์
 4. รางวัลบทความดีเด่น เรื่อง “
  ลิขสิทธิ์ในงานวิชาการ ”ได้รับรางวัลจากสมาคมอุมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เมื่อ พ.ศ. 2554
 5. รางวัลบุคคลดีเด่นระดับอุดมศึกษาจากมูลนิธิหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร พ.ศ. 2532
 6. รางวัลผู้สอนดีเด่นจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2553

ประวัติการทํางาน (งานประจํา)

 1. ครูน้อยโรงเรียนพณิชยการราชดําเนินธนบุรี พ.ศ. 2514 – 2525
 2. ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพณิชยการราชดําเนินธนบุรี พ.ศ. 2526 – 2529
 3. กรรมการบริหารโรงเรียนพณิชยการราชดําเนินธนบุรี พ.ศ. 2530 – 2535
 4. ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ. 2536 – 2543
 5. คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน
 6. ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน

ตําแหน่งงานอื่น ๆ

 1. อาจารย์สอนเสริม สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 – ปัจจุบัน
 2. กรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 – 2554
 3. ผู้ช่วยบรรณาธิการจุลสารข่าวของเนติบัณฑิตยสภา ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน
 4. อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน
 5. ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 – 2553
  ( รวม 2 วาระติดต่อกัน)
 6. กรรมการในคณะอนุกรรมการจัดทําวารสารไทยของสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์
  ของชาติ สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
 7. กรรมการของคณะ อนุกรรมการวินิจฉัย เรื่อง คัดค้านและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ในคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน
 8. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
 9. ประธานคณะทํางานคัดเลือกรางวัลคนดีของสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน

งานด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมแสดงโขนธรรมศาสตร์ให้กับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 – ปัจจุบัน (รวมกว่า 44 ปี)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)