อาจารย์ณัฏฐวี ดีมา

อาจารย์ณัฏฐวี ดีมา

อาจารย์ณัฏฐวี ดีมา
หัวหน้าภาควิชากฎหมายอาญา

การศึกษา

  • ๒๕๔๓-๒๕๔๗     นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)
  • ๒๕๓๙-๒๕๔๒     นิติศาสตรบัณฑิต
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *