อาจารย์ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

อาจารย์ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

อาจารย์ยุทธนา ศรีสวัสดิ์
อาจารย์ประจำ

E-mail : yutthana.sri@siam.edu

 

การศึกษา

 • ๒๕๕๑-๒๕๕๒     นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษีอากร
  มหาวิทยาลัยเซาท์เธิร์นเมโธดิส (เท็กซัส, สหรัฐอเมริกา)
 • ๒๕๕๐-๒๕๕๑     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการทูตและการต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ
  มหาวิทยาลัยรังสิต (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)
 • ๒๕๔๕-๒๕๔๙    นิติศาสตรบัณฑิต
  (สอบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
  มหาวิทยาลัยสยาม (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)