อาจารย์ลัดดาวัลย์ อุทัยนา

อาจารย์ลัดดาวัลย์ อุทัยนา

อาจารย์ลัดดาวัลย์ อุทัยนา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน

การศึกษา

 • เนติบัณฑิตไทย
  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)
 • ใบอนุญาตว่าความ
  สำนักอบรมวิชาว่าความสภาทนายความ (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)
 • นิติศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *