อาจารย์วิทิต แสงพิทักษ์

อาจารย์วิทิต แสงพิทักษ์

อาจารย์วิทิต แสงพิทักษ์
อาจารย์ประจำ

 

การศึกษา

  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
    มหาวิทยาลัยธุรกิจ (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)
  • นิติศาสตรบัณฑิต
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)
  • ระดับมัธยมศึกษา
    โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)

ผลงาน
วิทยานิพนธ์เรื่อง อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ศึกษากรณี: การพนันผ่านทางอินเทอร์เน็ต
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (รุ่น121)