อาจารย์เมธาวี บัวสมบูรณ์

อาจารย์เมธาวี บัวสมบูรณ์

อาจารย์เมธาวี บัวสมบูรณ์
อาจารย์ประจำ

E-mail: methawee.bua@siam.edu

 

การศึกษา

 • ๒๕๕๖ นิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขากฎหมายธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยเอ็กซ์ มาร์เซย (ประเทศฝรั่งเศส)
 • ๒๕๕๑ นิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)
 • ใบอนุญาตว่าความ
  สำนักอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)
 • ๒๕๔๙ นิติศาสตรบัณฑิต (สอบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
  มหาวิทยาลัยสยาม (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)
 • หลักสูตรภาคฤดูร้อน
  ๒๕๔๓ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ เมืองแคนเทอร์เบอร์รี่ ประเทศสหราชอาณาจักร