งานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

บัณฑิตวิทยาลัยสาขานิติสาสตร์ ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 โดยท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวาณิช ให้โอวาสแก่นักศึกษา และท่านประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ กรรมการสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การศึกษาต่อในสาขานิติศาสตร์ โอกาสแห่งความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ณ ห้อง 19-1206 ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ระหว่างเวลา 11.00 – 12.30 น.