บัณฑิตวิทยาลัยสาขานิติศาสตร์

เนื่องในวาระโอกาสวันบิดานักกฎหมายไทย วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2553 บัณฑิตวิทยาลัยสาขานิติศาสตร์ กับสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานวันรพี ณ ศาลฎีกา เพื่อวางพวงมาลาและจัดกิจกรรมร่วม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *