พัฒนาข่าวสาร

บัณฑิตวิทยาลัยสาขานิติศาสตร์ ได้เตรียมแผนพัฒนาข่าวสารผ่านเว็บไซค์ของทางมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน ทั้งนี้ภายใต้การกำกับดูแลของ อาจารย์ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยสาขานิติศาสตร์ โดยคาดว่าในอนาคตเว็บไซค์แห่งนี้จะถูกพัฒนาเป็นช่องทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ต่อไป