รายวิชาหลักสูตร

หมวดวิชาพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
รายวิชาไม่นับหน่วยกิต 6 หน่วยกิต คือ

770-001 นิติปรัชญา (สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในระดับปริญญาตรี)
770-002 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

รายวิชานับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต คือ
770-101 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย

หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
771-101 ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา
771-102 กฎหมายสัญญาและละเมิดชั้นสูง
771-103 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
771-104 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
771-105 กฎหมายแรงงานกับปัญหาแรงงาน
771-201 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
771-202 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง

หมวดวิชาเลือกสำหรับกลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

 • แผน ก แบบ ก.2 เลือกเรียน 12 หน่วยกิต
 • แผน ข เลือกเรียน 18 หน่วยกิต
  773-101 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
  773-102 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
  773-103 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ
  773-104 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายอาญา
  773-105 กฏหมายอาญาระหว่างประเทศ
  773-106 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ
  773-107 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
  773-108 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
  773-109 กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ
  773-110 สัมมนากฎหมายอาญา

หมวดวิชาเลือก สำหรับกลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ

 • แผน ก แบบ ก.2 เลือกเรียน 12 หน่วยกิต
 • แผน ข เลือกเรียน 18 หน่วยกิต
  772-101 กฎหมายแพ่งชั้นสูง
  772-102 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบ
  772-103 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
  772-104 กฎหมายครอบครัวเปรียบเทียบ
  772-105 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
  772-106 กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
  772-107 กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี
  772-108 กฎหมายการธนาคาร
  772-109 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือและทางอากาศ
  772-110 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การธุรกิจ
  772-111 สัมมนาปัญหากฎหมายภาษีอากร
  772-112 สัมมนาปัญหากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
  772-113 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  772-114 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
  772-115 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
  772-116 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
  772-117 กฎหมายเปรียบเทียบ
  772-118 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุน
  772-119 กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ
  772-120 กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  772-122 กฎหมายทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง
  772-123 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง
  772-124 กฎหมายมรดกเปรียบเทียบ
  772-125 ทฤษฎีและหลักกฎหมายเอกชน
  772-126 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ
  772-127 สัมมนากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
  772-201 กฎหมายฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย
  772-202 กฎหมายพาณิชย์ชั้นสูง
  772-203 ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  772-204 กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์
  772-205 กฎหมายอาเซียน
  772-206 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  772-207 กฎหมายโทรคมนาคม
  772-208 สัญญาระหว่างประเทศ
  772-209 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค