อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยสาขานิติศาสตร์
ผศ.ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล    
ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ    
อ.ทวีพฤทธ์ ศิริศักดิ์บรรจง    
อ.รณัฐกรณ์ อัสมังกรัตน์    
     
อาจารย์พิเศษ
ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ ตราชูธรรม    
ศ. ดร.จุมพต สายสุน    
รศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต    
อาจารย์ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์    
อาจารย์ชฤทธิ์ มีสิทธิ์    
อาจารย์ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม    
อาจารย์น้ำแท้ มีบุญสล้าง    
คุณวลัยพรรณ ไวศยพันธุ์   เลขานุการ