Author: admin

Aug
26

รำลึก ดร.ณรงค์ ผู้สถาปนา “มหาวิทยาลัยสยาม”

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยสาขานิติศาสตร์ ร่วมในพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึง ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยสยาม ณ อนุสาวรีย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

DETAIL
May
23

ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย จันทร์เรือง คณบดี ข้อมูลส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2491 สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร ภูมิลําเนาปัจจุบัน บ้านเลขที่ 162/4 ซอยอนันตภูมิ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 465-9754, (086) 835-7425 การศึกษา ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี 11 สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2514 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต (การมัธยมศึกษา) พ.ศ. 2520 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) พ.ศ. 2526 จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) พ.ศ. 2526 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นิเทศศาตรบัณฑิต (การผลิตหนังสือพิมพ์) พ.ศ. 2531 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช […]

DETAIL
May
23

อาจารย์เมธาวี บัวสมบูรณ์

อาจารย์เมธาวี บัวสมบูรณ์อาจารย์ประจำ E-mail: methawee.bua@siam.edu   การศึกษา ๒๕๕๖ นิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอ็กซ์ มาร์เซย (ประเทศฝรั่งเศส) ๒๕๕๑ นิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) ใบอนุญาตว่าความสำนักอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) ๒๕๔๙ นิติศาสตรบัณฑิต (สอบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)มหาวิทยาลัยสยาม (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) หลักสูตรภาคฤดูร้อน๒๕๔๓ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ เมืองแคนเทอร์เบอร์รี่ ประเทศสหราชอาณาจักร  

DETAIL
May
23

อาจารย์วิทิต แสงพิทักษ์

อาจารย์วิทิต แสงพิทักษ์อาจารย์ประจำ   การศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยธุรกิจ (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ศึกษากรณี: การพนันผ่านทางอินเทอร์เน็ตคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (รุ่น121)  

DETAIL
TOP