รายละเอียดข้อมูล

Aug
26

โครงสร้างหลักสูตร

  โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2553

DETAIL

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยสาขานิติศาสตร์ ผศ.ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล     ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ     อ.ทวีพฤทธ์ ศิริศักดิ์บรรจง     อ.รณัฐกรณ์ อัสมังกรัตน์           อาจารย์พิเศษ ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ ตราชูธรรม     ศ. ดร.จุมพต สายสุน     รศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต     อาจารย์ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์     อาจารย์ชฤทธิ์ มีสิทธิ์     อาจารย์ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม     อาจารย์น้ำแท้ มีบุญสล้าง     […]

DETAIL

ติดต่อสอบถาม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยามอาคาร 19 ชั้น 12 ห้อง 19-1208 โทรศัพท์ : 0-2457-0068 ต่อ 5365E-mail : siri133@hotmail.com  

DETAIL

รายวิชาหลักสูตร

หมวดวิชาพื้นฐาน 9 หน่วยกิตรายวิชาไม่นับหน่วยกิต 6 หน่วยกิต คือ 770-001 นิติปรัชญา (สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในระดับปริญญาตรี)770-002 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย รายวิชานับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต คือ770-101 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต771-101 ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา771-102 กฎหมายสัญญาและละเมิดชั้นสูง771-103 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา771-104 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ771-105 กฎหมายแรงงานกับปัญหาแรงงาน771-201 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง771-202 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง หมวดวิชาเลือกสำหรับกลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แผน ก แบบ ก.2 เลือกเรียน 12 หน่วยกิต แผน ข เลือกเรียน 18 หน่วยกิต773-101 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง773-102 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา773-103 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ773-104 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายอาญา773-105 กฏหมายอาญาระหว่างประเทศ773-106 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ773-107 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา773-108 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ773-109 กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ773-110 สัมมนากฎหมายอาญา หมวดวิชาเลือก สำหรับกลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ แผน ก แบบ ก.2 เลือกเรียน […]

DETAIL
TOP