ม.สยาม

May
23

ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย จันทร์เรือง คณบดี ข้อมูลส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2491 สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร ภูมิลําเนาปัจจุบัน บ้านเลขที่ 162/4 ซอยอนันตภูมิ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 465-9754, (086) 835-7425 การศึกษา ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี 11 สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2514 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต (การมัธยมศึกษา) พ.ศ. 2520 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) พ.ศ. 2526 จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) พ.ศ. 2526 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นิเทศศาตรบัณฑิต (การผลิตหนังสือพิมพ์) พ.ศ. 2531 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช […]

DETAIL
May
23

อาจารย์ณัฏฐวี ดีมา

อาจารย์ณัฏฐวี ดีมาหัวหน้าภาควิชากฎหมายอาญา การศึกษา ๒๕๔๓-๒๕๔๗     นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) ๒๕๓๙-๒๕๔๒     นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)

DETAIL
May
23

อาจารย์ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

อาจารย์ยุทธนา ศรีสวัสดิ์อาจารย์ประจำ E-mail : yutthana.sri@siam.edu   การศึกษา ๒๕๕๑-๒๕๕๒     นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยเซาท์เธิร์นเมโธดิส (เท็กซัส, สหรัฐอเมริกา) ๒๕๕๐-๒๕๕๑     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการทูตและการต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) ๒๕๔๕-๒๕๔๙    นิติศาสตรบัณฑิต (สอบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)มหาวิทยาลัยสยาม (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)  

DETAIL
May
23

อาจารย์วิทิต แสงพิทักษ์

อาจารย์วิทิต แสงพิทักษ์อาจารย์ประจำ   การศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยธุรกิจ (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ศึกษากรณี: การพนันผ่านทางอินเทอร์เน็ตคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (รุ่น121)  

DETAIL
TOP