หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

May
23

คณาจารย์

ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง   คณบดี อาจารย์เอกชัย ไชยนุวัติ   รองคณบดี อาจารย์ลัดดาวัลย์ อุทัยนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน อาจารย์ณัฏฐวี ดีมา   หัวหน้าภาควิชากฎหมายอาญา อาจารย์จุฬา จงสถิตย์ถาวร   หัวหน้าภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์   อาจารย์ประจำ อาจารย์เมธาวี บัวสมบูรณ์   อาจารย์ประจำ อาจารย์วิทิต แสงพิทักษ์   อาจารย์ประจำ อาจารย์วุฒิ ศรีธีระวิศาล   อาจารย์ประจำ คุณปัทมา    เมฆลอย   เจ้าหน้าที่ประจำคณะนิติศาสตร์ คุณนันทิตา อุดมวรรณชัย   เจ้าหน้าที่ประจำคณะนิติศาสตร์  

DETAIL
May
23

ดร.ยุทธนา อ.เมธาวี อ.จุฬา และศิษย์เก่าที่เป็นทนายความร่วมฟังการว่าความ

ดร.ยุทธนา, อ.เมธาวี, อ.จุฬา และศิษย์เก่าที่เป็นทนายความร่วมฟังการว่าความและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา เมื่อวันที 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการว่าความและศาลจำลองได้ฝึกการว่าความ ณ ห้องฝึกพิจารณาคดี คณะนิติศาสตร์ โดยมีการแบ่งการแสดงศาลจำลองในการสืบพยานในคดีอาญา

By admin | Uncategorized
DETAIL
May
23

ภาพบรรยากาศการเสวนาแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

ภาพบรรยากาศการเสวนาแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.พล.ต.อ.พงศ์พัศ พงษ์เจริญ  เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องสัมมนาชั้น 5 โดยมี  อาจารย์เอกชัย  ไชยนุวัติ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมฟังเสวนาในครั้งนี้

DETAIL
TOP