มหาวิทยาลัยสยาม

ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย จันทร์เรือง คณบดี ข้อมูลส่วนตัว วัน/เดือน/ปีเกิด วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2491 สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร ภูมิลําเนาปัจจุบัน บ้านเลขที่ 162/4 ซอยอนันตภูมิ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 465-9754, (086) 835-7425 การศึกษา ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี 11 สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2514 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต (การมัธยมศึกษา) พ.ศ. 2520 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) พ.ศ. 2526 จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) พ.ศ. 2526 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นิเทศศาตรบัณฑิต (การผลิตหนังสือพิมพ์) พ.ศ. 2531 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช […]

DETAIL

อาจารย์ลัดดาวัลย์ อุทัยนา

อาจารย์ลัดดาวัลย์ อุทัยนาผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน การศึกษา เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) ใบอนุญาตว่าความสำนักอบรมวิชาว่าความสภาทนายความ (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชนมหาวิทยาลัยรามคำแหง (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)  

DETAIL

อาจารย์ณัฏฐวี ดีมา

อาจารย์ณัฏฐวี ดีมาหัวหน้าภาควิชากฎหมายอาญา การศึกษา ๒๕๔๓-๒๕๔๗     นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) ๒๕๓๙-๒๕๔๒     นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)

DETAIL

อาจารย์ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

อาจารย์ยุทธนา ศรีสวัสดิ์อาจารย์ประจำ E-mail : yutthana.sri@siam.edu   การศึกษา ๒๕๕๑-๒๕๕๒     นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยเซาท์เธิร์นเมโธดิส (เท็กซัส, สหรัฐอเมริกา) ๒๕๕๐-๒๕๕๑     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการทูตและการต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) ๒๕๔๕-๒๕๔๙    นิติศาสตรบัณฑิต (สอบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)มหาวิทยาลัยสยาม (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)  

DETAIL
TOP