มหาวิทยาลัยสยาม

May
23

อาจารย์วิทิต แสงพิทักษ์

อาจารย์วิทิต แสงพิทักษ์อาจารย์ประจำ   การศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยธุรกิจ (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ศึกษากรณี: การพนันผ่านทางอินเทอร์เน็ตคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (รุ่น121)  

DETAIL
May
23

อาจารย์เมธาวี บัวสมบูรณ์

อาจารย์เมธาวี บัวสมบูรณ์อาจารย์ประจำ E-mail: methawee.bua@siam.edu   การศึกษา ๒๕๕๖ นิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอ็กซ์ มาร์เซย (ประเทศฝรั่งเศส) ๒๕๕๑ นิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) ใบอนุญาตว่าความสำนักอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) ๒๕๔๙ นิติศาสตรบัณฑิต (สอบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)มหาวิทยาลัยสยาม (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย) หลักสูตรภาคฤดูร้อน๒๕๔๓ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ เมืองแคนเทอร์เบอร์รี่ ประเทศสหราชอาณาจักร  

DETAIL
May
23

อาจารย์เอกชัย ไชยนุวัติ

อาจารย์เอกชัย ไชยนุวัติรองคณบดีE-mail: ekachai.cha@siam.edu การศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขากฎหมายและการทูตFletcher School of Law and Diplomacy (เมสซาชูเซสส์, สหรัฐอเมริกา) นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยมิชิแกน (มิชิแกน, สหรัฐอเมริกา) นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยอเมริกัน (วอชิงตันดีซี, สหรัฐอเมริกา) นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)

DETAIL
May
23

คณาจารย์

ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง   คณบดี อาจารย์เอกชัย ไชยนุวัติ   รองคณบดี อาจารย์ลัดดาวัลย์ อุทัยนา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน อาจารย์ณัฏฐวี ดีมา   หัวหน้าภาควิชากฎหมายอาญา อาจารย์จุฬา จงสถิตย์ถาวร   หัวหน้าภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์   อาจารย์ประจำ อาจารย์เมธาวี บัวสมบูรณ์   อาจารย์ประจำ อาจารย์วิทิต แสงพิทักษ์   อาจารย์ประจำ อาจารย์วุฒิ ศรีธีระวิศาล   อาจารย์ประจำ คุณปัทมา    เมฆลอย   เจ้าหน้าที่ประจำคณะนิติศาสตร์ คุณนันทิตา อุดมวรรณชัย   เจ้าหน้าที่ประจำคณะนิติศาสตร์  

DETAIL
TOP